این چه‌قدر غیر عادی می‌نمود که صبح به این زودی به جای اینکه انسان در رخت‌خواب خود باشد، این‌جا در میان صحرا، به روی زمین عریان بنشیند، در حالی که لااقل پنج کیلو آهن‌آلات به بدن خود آویزان کرده و چاقوی آدم‌کشی در دستش باشد! این حرف درستی است که انسان باید از شهر خود دفاع کند، البته وقتی که مورد حمله قرار می‌گیرد، چه اگر این کار را نکند با وضع بدتر و وخیم‌تری مواجه می‌شود، ولی چرا شهری مورد حمله قرار می‌گیرد؟ به این دلیل که مالکان بزرگ باغ‌های انگور و برده‌فروشان آسیای صغیر، مزاحم صاحبان کشتی‌ها و مالکان انگور و برده‌فروشان پارسی شده اند!؟

سقراط مجروح
Der verwundete Sokrates / Bertolt Brecht