دو چیز است که همه معتقدند بدون تهیه و تمهید یا آموزش، ذوقش را دارند؛ نوشتن کتاب و اداره ارتش. البته این تصور بدون دلیل هم نیست، چون می‌بینند که اشخاص بی‌شعور به هر دو کار دست می‌زنند.

اسپارتاکوس
Spartacus / Howard Fast