قاضی: [...] در زمان جنگ مثلا، هرچه به جبهه نزدیک‌تر بشوی، افسران مهربان‌ترند. هیچ فرصتی را برای ابراز انسانیت از دست نمی‌دهند. یک چنین مهربانی‌هایی، البته کمترین معنایی ندارد.

استثناء و قاعده
Die Ausnahme und die Regel / Bertolt Brecht