راز بدبختی


احتمالاً چیزی بیشتر از «میل به تعالی» در بدبختی بشر دخیل نبوده است..

پ.ن:
قبول دارم سیزیف واقعاً خوش‌بخت بود ولی احساس خوش‌بختی هم می‌کرد؟