قانون بقای اشتباه


کافی است کسی، جایی و زمانی مرتکب اشتباهی شود. همه با همکاری خستگی‌ناپذیری به انتشار اشتباه کمک می‌کنند و در حد توان مرتکب اشتباهات دیگر هم می‌شوند.