گم‌راهه


در جاده‌ای که ته‌ش معلوم نیست،
بروی یا بیایی،
فرقی هم ندارد..