کامیابی گشادیسمی


آسان‌ترین راه برای رسیدن به هر چه می‌خواهید: نخواهید.