کمپایل ماژول مجزای لینوکس


اگر نیاز به ماژولی دارید که در هسته فعلی -به صورت درونی یا ماژول- نصب نشده و می‌خواهید هسته تغییر نکند، در .config انتخاب‌‌ش کنید و فقط همان ماژول‌ها را کمپایل و نصب کنید:

make modules_prepare
make SUBDIRS=<sub_dir_path> modules # e.g. make SUBDIRS="/net/sched/" modules
make SUBDIRS=<sub_dir_path> modules_install

اگر عملیات بدون نیاز به تغییر هسته ممکن باشد، این کفایت می‌کند.